Arbetsmiljö

Förbättrad arbetsmiljö – en god investering

Idag är arbetsmiljöproblem en av de vanligaste faktorerna bakom sjukskrivningar. Enligt Arbetsmiljöverket har medarbetare som upplever arbetsmiljöproblem ett produktionsbortfall på 38 procent. Det innebär att 15 timmar i veckan per anställd faller bort på grund av dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets film Utmaningen ger en tydlig bild om du vill lära dig mer.

Akademihälsan fungerar som en expertresurs när du behöver undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna i arbetet för att förebygga sjukskrivningar. Vi finns även som en strategisk resurs genom att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och förbättra hälsan bland de anställda.

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Du som arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön och att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. De eventuella risker som finns på arbetsplatsen ska undersökas och åtgärdas så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter ska åtgärderna följas upp, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att alla anställda är engagerade och aktiva arbetsmiljöarbetet.

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Våren 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. De har fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbete inom det psykosociala området och både förtydligar och kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Vill du veta mera – kontakta oss!